Zateplování budov

 

 

Novinky
Rekonstrukce podlah balkénů a lodžií

U balkónů a lodžií panelových domů se vyskytují v principu dva typy konstrukce podlah:

1. Podlahy s izolací z asfaltových pásů, na kterou je položena vrstva spádového cementového potěru, který slouží i jako pochozí vrstva a nebo je opatřen teracovou (popř. keramickou) dlažbou.

2. Podlahové vrstvy jsou provedeny jako součást kompletizovaného stropního dílce, přičemž vodotěsnost podlahové konstrukce má být zajištěna vlastnostmi použitého betonu.

První konstrukční řešení je vývojově starší a uplatňuje se v celém období provádění panelové výstavby až do 90. let. Druhé řešení se stává dominantním v průběhu 70. let a postupně u většiny stavebních soustav vytlačilo pracnější klasické skladby podlah.
Nejčastějším zdrojem zatékání do podlah s klasickou skladbou s živičnými izolacemi je detail s plechovou okapnicí na okraji balkónu nebo lodžie. Detail obvykle vykazuje tyto hlavní nedostatky :

  • Okapnice není položena ve spádu, takže podporuje zatékání pod podlahové vrstvy spárou mezi okapnicí a spádovou vrstvou betonové mazaniny.
  • Voda vzlíná spárou mezi okapnicí a vrstvou spádové mazaniny. Přitom tuto spáru nelze utěsnit, protože jinak by byla zadržována voda, která pronikla podlahovými vrstvami na vrstvu hydroizolace.
  • Plech okapnice z pozinkovaného ocelového plechu není chráněn před stykem s alkalickými výluhy z betonových vrstev podlahy, čímž dochází k rychlé korozi zinkového povlaku. (Tato vada se vyskytuje často i při opravách.)

Dalšími příčinami zatékání do podlahových vrstev s živičnými izolacemi jsou :

  • Nedostatečný nebo dokonce negativní spád izolační vrstvy, který způsobuje zadržování srážek na vrstvě hydroizolace.
  • Nedokonalé provedení spojů mezi pásy hydroizolační vrstvy, nedostatečné připojení k podkladu a nevhodné detaily ukončení u stěn a kolem prostupujících sloupků zábradlí.
  • Zatékání sloupky zábradlí z tenkostěnných ocelových profilů, zejména otevřenými profily tvaru C.
  • Zatékání nedokonale řešenými detaily (chybějící sokly a tmelení u stěn, nevyhovující konstrukce spáry mezi obvodovým pláštěm a stropním dílcem, způsob kotvení konstrukce zábradlí a pod.).

Rovněž u kompletizovaných stropních dílců se vyskytují časté projevy zatékání a následné koroze, které mají především tyto příčiny :

  • Při výrobě dílců nebyla zajištěna dostatečná vodotěsnost. K zatékání dochází strukturou betonu zejména vlivem trhlin, štěrkových hnízd a nedostatečného zpracování betonové směsi.
  • Dochází k zatékání v místech osazení kotevních prvků zábradlí a chrličů. Zatékání je podporováno zanášením chrličů (malý profil) a nedostatečným vyspádováním podlahy k chrličům (malý počet chrličů).
  • U dílců odvodněných přes vnější hranu není správně provedena odkapová hrana, takže voda smáčí bok a podhled dílce.

Rekonstrukce podlahových vrstev balkonů a lodžií patří k nejsložitějším úkolům při regeneraci obvodových plášťů panelových domů. Správný návrh musí respektovat všechny vlivy působící na podlahu a vycházet z konstrukčně vyhraněného řešení podlahy navržené buď jako připojené nebo plovoucí, ze správné kombinace materiálů jednotlivých vrstev a aplikovat odpovídající konstrukční detaily. Nejčastější chybou je, že jsou podlahové vrstvy zcela nebo dokonce jen částečně nahrazovány novými, aniž jsou zcela odstraněny vady, které vedly k současným poruchám. Takové sanace, i když zpočátku mohou vycházet jako ekonomické, vedou zákonitě k nižší životnosti a k podstatně větším nákladům na následné opravy.